Likwidacja ulgi abolicyjnej

11-12-2020 10:52

 Likwidacja ulgi abolicyjnej

 
 
Ulga abolicyjna miała zastosowanie, jeśli podatek należny w obcym kraju był niższy niż w Polsce. Na mocy znowelizowanej ustawy konieczne będzie dopłacanie w Polsce różnicy między podatkiem obowiązującym w naszym państwie, a podatkiem zapłaconym za granicą.
 
Obecnie, zgodnie z przepisami, rezydent polski, który wyjedzie do pracy np. do Holandii i uzyska tam swoje jedyne dochody w roku, tam też zapłaci podatek dochodowy. W Polsce w takiej sytuacji nie musi w ogóle płacić podatku z tego tytułu. Zniesienie ulgi abolicyjnej dotknie najmocniej osoby zarabiające za granicą, a jednocześnie posiadające centrum interesów życiowych w Polsce.  
 
Likwidacja ulgi dotknie osoby, które mieszkają w Polsce, a które uzyskują dochody w innych państwach UE, w tym w Holandii. Przy ustalaniu, czy musisz płacić podwójny podatek, polski Urząd Podatkowy będzie patrzeć, czy Twoje centrum interesów życiowych jest w Polsce, czy może w innym kraju.
 
Ogólnym celem rozwiniętych systemów podatkowych jest unikanie podwójnego opodatkowania. Państwa, poprzez podpisywanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania chronią swoich obywateli przed niepożądanymi sankcjami podatkowymi. W zależności od rodzaju podpisanej umowy stosuje się dwie metody unikania podwójnego opodatkowania:
 
1) metoda wyłączenie z progresją, która polega na wyłączeniu z podstawy opodatkowania dochodów osiągniętych za granicą, a następnie dla ustalenia stawki podatku od pozostałych dochodów (podlegających opodatkowaniu w Polsce), stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą; taki rodzaj korzystnej metody przewidują np. umowy z Belgią, Danią, Francją i Niemcami.
 
2) metoda odliczenia proporcjonalnego oznacza, iż dochód osiągnięty za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku w Polsce odlicza się podatek zapłacony za granicą; taki rodzaj niekorzystnej metody jest stosowany miedzy innymi z Holandią i Stanami Zjednoczonymi.
 
Z praktyki wynika, iż metoda wyłączenia z progresją jest korzystniejsza niż metoda odliczenia proporcjonalnego, która w rezultacie może prowadzić do dopłat do podatku dochodowego. Ten negatywny efekt wyliczeniowy jest obecnie zniwelowany poprzez ulgę abolicyjną bazowaną na art. 27 g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
Ulga abolicyjna jest wyrównaniem niekorzyści wynikających z zastosowania metody odliczenia proporcjonalnego, które należałoby ponieść, gdyby te dochody zostały rozliczone metodą wyłączenia z progresją. Jest więc różnicą w wyliczeniach podatku przy zastosowaniu dwóch wyżej wymienionych metod unikania podwójnego opodatkowania. Ostateczna wysokość podatku płaconego w Polsce będzie zatem taka sama jak przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

 

Od 2021r ulga abolicyjna zostanie zniesiona, wówczas możliwy negatywny efekt wyliczeniowy wynikający z zastosowania metody odliczenia proporcjonalnego może być odczuwalny dla osób pracujących w Holandii.
 
Jak wyżej było ujęte Polska ma podpisaną umowę unikania podwójnego opodatkowania z Holandią bazowaną na metodzie niekorzystnej, czyli metodzie odliczenia proporcjonalnego. Podatek na terenie Holandii w roku 2020 do kwoty €34712 wynosi 9,7% (kwota na ubezpieczenia społeczne to kwota 27,65%, co daje razem z podatkiem stawkę 37,35%). W Polsce natomiast podatek wynosi 17% do kwoty 85.528 PLN, a powyżej 32%.
 
 
 patrz też
 
 
Reasumując podatek na terenie Holandii do kwoty € 34712, jest znacznie niższy niż w Polsce, gdyż w roku 2020 wynosi 9,7%. Pozostałe kwoty pobierane z wypłat na terenie Holandii to kwoty na ubezpieczenia społeczne. Zniesienie ulgi abolicyjnej może doprowadzić do konieczności dopłat wynikających z niższych podatków na terenie Holandii. Jednakże należy również pamiętać, iż osoba pracująca za granicą ma prawo do pomniejszenia przychodów osiągniętych za granicą o kwotę odpowiadająca 30% równowartości diety z tytułu podróży służbowej za granicę. Pracując cały rok w Holandii, można uzyskać ponad € 5000 odpisów. Ponadto od dochodów można odliczyć kwotę zapłaconych bądź potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne. Odliczeniu podlegają również składki zapłacone na ubezpieczenie zdrowotne. Odliczenie to nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru składki.
 
W zależności od sytuacji personalnej podatnika i wysokości jego dochodów osiągniętych w danym roku rozliczeniowym, zniesienie ulgi abolicyjnej może mieć negatywny wpływ na wyliczenia podatku dochodowego. Jednakże każdy pracujący nadal będzie miał prawo do powyżej opisanych diet i odliczeń, które w znacznym stopniu powinny zniwelować niekorzystne konsekwencję, które mogłyby wyniknąć z ewentualnego zniesienie ulgi abolicyjnej.
 
Natomiast osoby posiadające rezydencję podatkową w Holandii nie powinny odczuć  w ogóle ewentualnych zmian w polskim prawie podatkowym.
 
 
 
Przejdź do formularza zgłoszeniowego Online 
w sprawie rozliczenia podatkowego na terenie Holandii 

		


		
Pozdrawiamy serdecznie,ekipa
Avap-Adviesbureau   


Polecamy również Rozliczenia podatkowe w Holandii. : https://www.avap.nl/news/rozliczenia-podatkowe-w-holandii/

 

 

 

Contact

AVAP-Adviesbureau Regio Raalte/Overijssel 0644909607 avapadviesbureau@gmail.com