Zasiłek rodzinny

08-05-2014 23:30

                              

        Czy przysługuje mi zasiłek rodzinny?

Państwo rekompensuje częściowo koszty utrzymania i wychowania dzieci w wieku od 0 do 18 lat, wypłacając rodzicom zasiłek rodzinny (kinderbijslag). Powszechna ustawa o świadczeniach rodzinnych, Algemene Kinderbijslagwet, (AKW) określa, komu przysługuje zasiłek rodzinny i w jakiej wysokości.

 

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Aby uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego należy być ubezpieczonym z tego tytułu. Zasiłek rodzinny jest przeznaczony na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dzieci własnych, a także: 

 • dzieci adoptowanych;
 • dzieci, dla których jesteś rodziną zastępczą;
 • pasierbów lub
 • innych dzieci, które są wychowywane i utrzymywane w rodzinie jak własne.
 

Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka

Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka. Kwota zasiłku zwiększa się, gdy dziecko ukończy 6, a następnie 12 lat. 

Jeżeli ponosisz wysokie koszty w związku ztym, że Twoje niepełnosprawne dziecko mieszka poza domem rodzinnym, w niektórych przypadkach możesz ubiegać się o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości.

 

Zasiłek rodzinny jest wypłacany co kwartał

Zasiłek rodzinny jest wypłacany co kwartał. Pierwsza wypłata należy się za kwartał następujący po miesiącu, w którym dziecko się urodziło. Okres zasiłkowy rozpoczyna się zatem w styczniu, kwietniu, lipcu lub październiku. SVB wypłaca świadczenie po upływie danego kwartału.

Jeżeli adoptujesz dziecko lub mieszkasz od niedawna w Holandii, to prawo do zasiłku rodzinnego może zacząć obowiązywać od innego terminu.

 

                                 

 

                      Kiedy wypłacany jest zasiłek rodzinny?

 
 

Poniżej podane są terminy, w których zasiłek rodzinny przelewany jest do wszystkich banków. Banki zobowiązały się do przekazywania kwot na rachunki świadczeniobiorców w dniu ich otrzymania. Pora przekazania zależy od banku.

 

Terminy wypłat

 • czwarty kwartał: około 2 stycznia 
 • pierwszy kwartał: około 5 kwietnia
 • drugi kwartał: około 5 lipca 
 • trzeci kwartał: około 5 października. 

Aby ocenić prawo do zasiłku rodzinnego w danym kwartale, SVB bierze pod uwagę sytuację z pierwszego dnia danego kwartału.

Przykłady:

 • Twoje dziecko urodziło się 12 kwietnia, a zatem w drugim kwartale roku. Ponieważ dziecko urodziło się po pierwszym dniu tego kwartału, prawo do zasiłku rodzinnego będzie przyznane od trzeciego kwartału. SVB wypłaci świadczenie po jego upływie, czyli około 5 października.
 • Twoje dziecko urodziło się 1 kwietnia, a zatem pierwszego dnia drugiego kwartału. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje więc od drugiego kwartału. SVB wypłaci świadczenie po jego upływie, czyli około 5 lipca.
 • Kwota zasiłku rodzinnego wzrasta, gdy dziecko ukończy 6 lat. Jeżeli dziecko urodziło się 1 kwietnia, to świadczenie w nowej wysokości będzie wypłacone od drugiego kwartału. Natomiast jeżeli dziecko urodziło się 12 kwietnia, to nowa kwota świadczenia należy się od trzeciego kwartału.   
                                                                                        
 
                                                                                 

                             Zasiłek rodzinny latach 2013 i 2014

Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka. Na dziecko, które ukończyło 6 lat, przysługuje wyższa kwota świadczenia. Wzrasta ona ponownie w momencie ukończenia przez dziecko 12 lat. Zasiłek rodzinny wypłacany jest co kwartał.

Z dniem 1 stycznia 2014 roku kwoty zasiłku rodzinnego nie ulegają zmianie. Poniższe kwoty obowiązują od juli 2012 .

 

Zasiłek rodzinny

kwota w euro na kwartał
  od 0 do 5 lat od 6 do 11 lat od 12 do17 lat
Na dziecko € 191,65 € 232,71 € 273,78
 
 

Zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości przy wysokich kosztach opieki

W niektórych sytuacjach koszty opieki nad dzieckiem mogą być wyższe, na przykład gdy dziecko nie mieszka u rodziców, ze względu na to, że jest niepełnosprawne. Wówczas, w określonych przypadkach można ubiegać się o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości.

 
 
                               
              

                    Kiedy ustaje wypłata zasiłku rodzinnego?

               Wypłata zasiłku rodzinnego ustaje, gdy dziecko ukończy 18 lat. Niekiedy może to nastąpić wcześniej.

 

Dziecko kończy 18 lat

Aby ustalić, kiedy wygasa prawo do zasiłku rodzinnego, SVB bierze pod uwagę pierwszy dzień kwartału, w którym dziecko ukończy 18 lat. Jeżeli w pierwszym dniu danego kwartału dziecko nie ukończyło jeszcze 18 lat, to za cały ten kwartał zasiłek rodzinny będzie wypłacony.

Przykłady:

 • Dziecko kończy 18 lat 12 kwietnia, to jest w drugim kwartale. Zatem pierwszego dnia drugiego kwartału dziecko nie miało jeszcze 18 lat. Prawo do zasiłku rodzinego przysługuje więc za cały drugi kwartał.
 • Dziecko kończy 18 lat 1 kwietnia. Pierwszego dnia drugiego kwartału dziecko ma zatem ukończone 18 lat. W związku z tym prawo do zasiłku rodzinego za cały drugi kwartał nie przysługuje.  
 

Dziecko nie ukończyło jeszcze 18 lat

Prawo do zasiłku rodzinnego może wygasnąć wcześnej w następujących sytuacjach:

 • dziecko osiąga z pracy dorywczej zbyt wysokie dochody
 • dziecko zmarło
 • dziecko wyprowadza się z domu rodzinnego, a na jego utrzymanie przeznaczasz mniej niż € 416 kwartalnie
 • osiedlasz się lub podejmujesz pracę poza granicami Holandii
 • dziecko będzie mieszkać poza granicami Holandii
 • dziecko w wieku 16 lub 17 lat: - nie uczęszcza w ciągu dnia do szkoły, aby zdobyć tzw. kwalifikacje podstawowe, nie będąc przy tym zwolnionym z obowiązku ich uzyskania 
  - po uzyskaniu kwalifikacji podstawowych jest bezrobotne i zarejestrowane w holenderskim urzędzie pracy (UWV WERKbedrijf) jako osoba poszukująca pracy 
  - po uzyskaniu kwalifikacji podstawowych podjęło pracę  
  po uzyskaniu kwalifikacji podstawowych nie kontynuuje nauki w szkole dziennej
  - ma prawo do dofinansowania nauki na studiach wyższych (studiefinanciering).
 

Więcej informacji o kwalifikacjach podstawowych dotyczących dzieci w wieku 16 albo 17 lat

Kwalifikacje podstawowe to dyplom szkoły typu mbo poziom 2 lub wyższy bądź szkoły typu havoalbo vwo. Z obowiązku uzyskania kwalifikacji podstawowych zwolnione są m.in. dzieci niepełnosprawne lub dzieci, które pobierały praktyczną naukę zawodu bądź uczyły się w szkole specjalnej.

Poza Holandią nie stosuje się pojęć kwalifikacji podstawowych i zwolnienia z ich uzyskania. Państwo nie pomaga również w znalezieniu pracy. Z uzyskaniem kwalifikacji podstawowych można porównać uzyskanie dyplomu, który umożliwia podjęcie pracy wymagającej kwalifikacji. Zwolnienie z obowiązku uzyskania kwalifikacji dotyczy zwykle dzieci, które nie są w stanie realizować obowiązku szkolnego z powodu choroby lub niepełnosprawności.

Jeśli dziecko jest bezrobotne, wówczas rejestracja w urzędzie pracy poza Holandią jest traktowana na równi z rejestracją w UWV WERKbedrijf. Jeżeli w danym kraju urząd pracy nie istnieje, to należy wykazać jednoznacznie, że dziecko jest bezrobotne i gotowe do podjęcia pracy.

 
 
 

        Pozdrawiamy serdecznie,ekipa                                                  

        Avap-Adviesbureau

 

 

Contact

AVAP-Adviesbureau Regio Raalte/Overijssel 0644909607 avapadviesbureau@gmail.com