Dochody z zagranicy a polski fiskus , Czyli czy musimy rozliczać się w polsce z przychodów uzyskanych z pracy w Holandii

28-04-2014 14:06

                                            

Czy podatnik ma obowiązek składania zeznania podatkowego w Polsce za dochody uzyskane na terenie Holandii w roku w którym jego dochody pochodziły zarówno z Polski jak i z Holandii ? 
 
Przykłady :
 
TAK -  gdy podatnik przebywał na terenie Polski dłużej niż 183 dni 
TAK -  gdy centrum jego interesów życiowych* w danym roku znajdowało się na terenie Polski  
 
*Podatnik z centrum interesów życiowych w Polsce - osoba zameldowana na terenie Polski posiadająca w Polsce dom/mieszkanie/nieruchomości, dzieci, żonę, samochód itd lub przebywająca w Polsce dłużej niż 183 dni 
 
NIE - gdy podatnik przez większość roku przebywa na terenie Holandii 
jest osobą samotną (z punktu widzenia prawa) lub jego żona przebywa wraz z nim na terenie Holandii , nie posiada nieruchomości na terenie Polski - zazwyczaj osoby młodsze 
 
 
           Czy podatnik (polski rezydent), którego jedynym źródłem przychodu są dochody 
                   zagraniczne, ma obowiązek składania zeznania rocznego w Polsce? 
 
     Ewentualny obowiązek złożenia zeznania w Polsce jest uzależniony od metody unikania 
 podwójnego opodatkowania, jaka będzie mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych 
     zagranicą. 
 
    1 W przypadku metody wyłączenia z progresją, gdy dochód zagraniczny jest 
 jedynym źródłem dochodu, podatnik nie ma obowiązku składania jakiegokolwiek zeznania 
rocznego. 
 
    2 Natomiast w sytuacji, gdy ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, 
podatnik zawsze ma obowiązek wykazać te dochody w Polsce poprzez zeznanie roczne. 
 
                                                        
 
        Jakie są metody unikania podwójnego opodatkowania i na czym one polegają? 
 
 
 
   1  Metoda wyłączenia z progresją¹ 
 
   Oznacza, że w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty w drugim państwie, 
jednak dla ustalenia podatku należnego od dochodu osiągniętego w Polsce, stosuje się stopę 
podatku obliczoną dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym w drugim 
   państwie. 
 
    Obliczenie podatku z uwzględnieniem tej metody przedstawia się następująco: 
1) Do dochodów (określonych zgodnie z art. 26 ustawy) uzyskanych w Polsce dodajemy 
dochody uzyskane w obcym państwie i obliczamy podatek wg skali z art. 27. 
2) Obliczony podatek dzielimy przez łączne dochody (uzyskane w Polsce i za granicą) i 
mnożymy przez 100% uzyskując w ten sposób stopę procentową wg której obliczymy należy 
  podatek od dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 
 
Przy wyliczeniu stopy procentowej dochód zwolniony (ten uzyskany za granicą) dodajemy do 
podstawy opodatkowania, a nie do dochodu określonego zgodnie z art. 9 ust. 2 ww. ustawy 
(tj. do nadwyżki przychodu nad kosztami). 
 
 
2   Metoda proporcjonalnego odliczenia² 
 
Oznacza, że dochód osiągnięty za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego 
podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do 
wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. 
Obliczenie proporcji, wg której odlicza się zapłacony za granicą podatek, przedstawia się 
następująco: do dochodów polskich dodajemy dochody uzyskane w państwie obcym i 
obliczamy podatek według skali podatkowej. Następnie obliczony podatek mnożymy przez 
dochód (przychód – koszty) uzyskany za granicą i dzielimy przez łączne dochody (przychód – 
koszty). 
 
Podstawa prawna: 
¹ Art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 
361 z późn. zm.) 
² Art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 
361 z późn. zm.) 
 
                                                       
 
                                                                 
 
 
 
    Według jakiego kursu należy przeliczać dochody z pracy z zagranicy wypłacane 
                                                   w walucie obcej?
 
Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych 
ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania 
przychodu. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 
z późn. zm.) 
 
 
 
 
 
Pozdrawiamy serdecznie, ekipa
Avap-Adviesbureau
 
 
  

Contact

AVAP-Adviesbureau Regio Raalte/Overijssel 0644909607 avapadviesbureau@gmail.com